Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARKA SG, s.r.o.
ARKA SG, s.r.o.
Velkoobchod školních a kancelářských potřeb
Špitálka 91/23a
IČO : 60740787 DIČ: CZ60740787
společnost zapsána Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 18326
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu 2113085097/2700

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ARKA SG, s.r.o., se sídlem Špitálka 91/23a 602 00 Brno, identifikační číslo: 60740787, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18326 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.arkasg.cz (dále jen „webová stránka“).

  2. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

  3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na www.arkasg.cz v Obchodních podmínkách ​s vyznačením data nabytí účinnosti nových podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jak bez daně z přidané hodnoty, tak včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit. Zboží dodáváme pouze v rámci ČR.

  4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  6. Přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy je včasné písemné prohlášení prodávajícího adresované kupujícímu, ve kterém prodávající potvrzuje, že návrh kupujícího na uzavření Kupní smlouvy přijímá. Tímto je e-mail, kterým prodávající kupujícímu potvrdí, že objednané zboží dodá. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku kupujícího na zboží v případě, že prodávající není schopnen dodat zboží z důvodu jeho vyprodání nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě.

 4. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Zákazník může objednávku zaslat poštou, faxem nebo telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.arkasg.cz.

  2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

 • Obchodní jméno nebo příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, e-mailovou adresu)

 • Kód objednávaného zboží podle katalogu, případně i jeho popis

 • Množství objednávaného zboží

 • Adresu místa dodání zboží, pokud toto místo není totožné s adresou sídla / bydliště kupujícího

 • Termín dodání zboží, pokud je tento odlišný od toho, který je uveden ve VOP

 • Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby (zákazník), případně otisk razítka zákazníka

 • Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (v případě neuvedení tohoto údaje bude k převzetí dodávaného zboží oprávněný zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.

  1. Po obdržení objednávky je prodávající povinna zkontrolovat, zda je požadované zboží skladem v dostatečném množství. V případě, že požadované zboží nebude na skladě v požadovaném množství nebo dodání bude možné realizovat v delším dodacím termínu, bude zákazník o této skutečnosti neprodleně telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyrozuměn.

  2. Při prvním objednávání je zákazník povinen spolu s objednávkou doručit své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, osvědčení o DIČ. Neplatí při nákupu přes elektronický obchod.

  3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ, SPLATNOST, PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

  1. Cena zboží je určena aktuálním ceníkem, přičemž cena se zobrazuje na kartě samotného výrobku na adrese www.arkasg.cz.

  2. Prodávající si vyhrazuje právo na zaokrouhlení konečné ceny uvedené na faktuře, která z tohoto důvodu může být odlišná od koncové ceny v objednávce na webové stránce.

  3. Prodávající si vyhrazuje právo na kontrolu obsahu objednávky a v případě jakýchkoli změn v objednávce, jako například neaktuální prodejní ceny (změna kurzu, změna cen u dodavatele, chyby systému) či nedostupné množství zboží bude zákazník informován do 24 hodin od zadání objednávky. Prodávající je povinen informovat zákazníka o veškerých změnách.

  4. Cenu za dodané zboží je zákazník povinen uhradit

* bezhotovostním převodem na účet prodávajícího

* v hotovosti nebo

* dobírkou při přebírání zboží  1. V případě bezhotovostního převodu se cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený prodávajícím nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi prodávajícím. Dokladem o platbě dobírkou je faktura, která se nachází uvnitř zásilky. Při platbě hotově je vystavena účtenka.

  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  3. Cena za zboží je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu (faktura), který zákazníkovi vystaví prodávající. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči prodávajícímu podle pravidel stanovených v těchto obchodních podmínkách, pokud nemá písemně sjednány platební podmínky individuální.

  4. Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat od zákazníka, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, který má neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti nebo měl takové závazky opakovaně v minulosti, platbu v hotovosti při dodání zboží. V případě, že zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodávající právo dodat mu objednané zboží až po vyrovnání veškerých závazků.

  5. Bude-li zákazník nakupovat na firmu a v registraci uvede IČO, bude mu faktura vystavena s veškerými údaji dohledatelnými dle aktuálního čísla IČO. Neuvede-li zákazník při registraci IČO, bude hlavička faktury vytvořena jako Konečný spotřebitel. Požaduje-li zákazník bez IČO fakturu s jeho přesnými údaji, musí tuto skutečnost výslovně uvést v poznámce objednávky.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Prodávající poskytuje dopravu zdarma po celé ČR při objednávce nad 2.500 Kč bez DPH. V případě, že částka za zboží nepřesáhne 2.500 Kč bez DPH, bude prodávající účtovat dopravné ve výši 99 Kč s DPH při platbě na fakturu, případně +22 Kč s DPH za dobírku. Osobní vyzvednutí na centrále společnosti je zdarma. Maloobchodní a firemní zákazníci s registrací a doručovací adresou Brno mají dopravu zdarma při objednávce nad 700 Kč bez DPH. V případě volby Platba předfakturou - převod předem na účet bude faktura zaslána e-mailem.

  2. Prodávající se zavazuje zboží dodávat a fakturovat pouze zákazníkům na území ČR.

  3. Pokud není mezi prodávajícím a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se prodávající expedovat objednané zboží nejpozději do 48 hodin (kromě svátků a dnů pracovního klidu) od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny do 12:00 hodin. V případě doručení objednávky po 12:00 hodině bude zboží expedováno do 72 hodin (kromě svátků a dnů pracovního klidu) od počátku pracovní doby pracovního dne následujícího po přijetí objednávky.

  4. Zákazník je povinen prodávající neprodleně písemně informovat o jakékoliv změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinností zákazníka podle tohoto článku. Odpovědnost za dodávané zboží přechází na kupujícího momentem jeho převzetí.

  5. V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je zákazník oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit - prokazatelným způsobem doručit prodávajícímu. V případě rozdílu v ceně zákazníkovi vzniká povinnost splatnosti podle nově vystavené faktury.

  6. Dodané zboží zůstává až do zaplacení všech vzniklých pohledávek z kupní smlouvy vlastnictvím prodávajícího.

  7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 • zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a

 • zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

  1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo:

 • poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

 • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

  1. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 7.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího buď osobně v místě sídle prodávajícího, emailem na adresu objednavky@arkasg.cz a nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího, Špitálka 91/23, 602 00 Brno.

  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

  4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

  1. Ustanovení čl. 8.3 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

  3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  4. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

  5. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

  6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 8.8 obchodních podmínek,

 • se vada projeví opakovaně,

 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

  2. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 8.10 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

  3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  4. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci zboží poskytnout prodávajícímu maximální součinnost. Reklamace je možné nahlásit e-mailem na objednavky@arkasg.cz nebo telefonicky na +420 543 210 715.

  5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  6. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Kupující, pokud je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, čísla telefonu a e-mailovou adresu.

  2. Kupující, pokud je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, IČ, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

  3. Kupující dává souhlas prodávajícímu, jakožto správci osobních údajů kupujícího, ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů, zadaných při registraci do e-shopu prodávajícího, za účelem zaúčtování plateb za koupené zboží, správné distribuce zboží a ke komunikaci s kupujícím. Souhlas je udělen na dobu trvání registrace v e-shopu prodávajícího, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky mezi kupujícím a prodávajícím. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a prodávající tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem.

  4. Poskytnuté informace umožní prodávajícímu uskutečnit potřebné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu kupujícího přes bankovní převod. Všechny údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru prodávajícího. Kupující může údaje podle aktuálního stavu změnit po přihlášení.

  5. Kupující má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 zákona o Ochraně osobních údajů a má právo požadovat po prodávajícím nápravu nesprávného nakládání s jejich osobními údaji. Kupující udílí prodávajícímu výslovný souhlas s uložením jeho emailové adresy a adresy bydliště za účelem zasílání obchodních nabídek a příležitostí. Kupující je oprávněn odepřít souhlas se zasíláním těchto obchodních nabídek.

  6. Prodávající neposkytuje údaje kupujícího třetím osobám s výjimkou nezbytných údajů poskytovaných bankám pro evidování a zaúčtování plateb a doručovacím službám pro dodání objednaného zboží. V těchto případech jsou nezbytné údaje poskytované jednorázově pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího.

  7. V případě, že se kupující rozhodne svoji registraci v e-shopu prodávajícího zrušit, kontaktuje s tímto požadavkem prodávajícího prostřednictvím e-mailu na info@arkasg.cz Registrace kupujícího bude následně zrušena. Registrovaný kupující může aktualizovat poskytnuté údaje v on-line režimu na webových stránkách e-shopu ihned po přihlášení.

 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

  3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 • Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  E-mail: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz “

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  2. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, pokud je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  3. V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím ve fyzické podobě a je přístupná na vyžádání kupující

Formulář pro odstoupení od smlouvy:


QR kód

Naposledy navštívené

Žádné zboží

Menu