Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní  podmínky společnosti ARKA SG, s.r.o.
ARKA SG, s.r.o.
Velkoobchod školních a kancelářskych potřeb
Špitálka 91/23a
IČO : 60740787 DIČ: CZ60740787
společnost zapsána Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 18326
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu 2113085097/2700

I.  Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují všechny kupní smlouvy a z nich vyplývající a s nimi související práva a povinnosti mezi společností ARKA SG, s.r.o. (dále jen ARKA SG či prodávající) a jeho zákazníky při dodávkách školních a kancelářských potřeb a dalšího zboží na základě jeho objednávky.

2.  VOP jsou závazné pro všechny zákazníky, tj. pro fyzické osoby a právnické osoby. Všechny vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku (pokud zákazník nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. VOP nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti ARKA SG www.arkasg.cz, prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.

4. VOP byly vytvořeny v souladu se zákonem č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, a se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

II. Kupní smlouva

K uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě společnost ARKA SG dodá kupujícímu objednané zboží (dále jen "Kupní smlouva") dochází na základě (i) návrhu na uzavření Kupní smlouvy, kterým je závazná objednávka kupujícího a zároveň (ii) písemného přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany společnosti ARKA SG.

Přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy je včasné písemné prohlášení společnosti ARKA SG adresované kupujícímu, ve kterém společnost ARKA SG potvrzuje, že návrh kupujícího na uzavření Kupní smlouvy přijímá. Pro zamezení jakýchkoliv pochybností, za přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy nelze považovat automaticky vygenerovaný e-mail ohledně přijetí objednávky pod konkrétním číslem, ale až následný e-mail, kterým společnost ARKA SG kupujícímu potvrdí, že objednané zboží dodá. Společnost ARKA SG si vyhrazuje právo stornovat objednávku kupujícího na zboží v případě, že společnost  ARKA SG není schopna dodat zboží z důvodu jeho vyprodání nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě.

III. Objednávání zboží

1. Zákazník může objednávku zaslat poštou, faxem nebo telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti ARKA SG na adrese www.arkasg.cz

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje: 

 - Obchodní jméno nebo příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, emailovou adresu)
- Kód objednávaného zboží podle katalogu, případně i jeho popis
- Množství objednávaného zboží

- Adresu místa dodání zboží, pokud toto místo není totožné s adresou sídla / bydliště kupujícího
- Termín dodání zboží, pokud je tento odlišný od toho, který je uveden ve VOP
- Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby (zákazník), případně otisk razítka zákazníka
- Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (v případě neuvedení tohoto údaje bude k převzetí dodávaného zboží oprávněný zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.

  3. Po obdržení objednávky je společnost ARKA SG povinna zkontrolovat, zda je požadované zboží skladem v dostatečném množství. V případě, že požadované zboží nebude na skladě v požadovaném množství nebo dodání bude možné realizovat v delším dodacím termínu, bude zákazník o této skutečnosti neprodleně telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyrozuměn.

  4. Při prvním objednávání je zákazník povinen spolu s objednávkou doručit své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, osvědčení o DIČ. Neplatí při nákupu přes elektronický obchod.

 

IV.  Prodejní cena zboží, splatnost, platební podmínky a fakturace

1. Cena zboží je určena aktuálním ceníkem, přičemž cena se zobrazuje na kartě samotného výrobku na adrese www.arkasg.cz. Z důvodu exportu cen z jiného systému je možno, že celková cena na faktuře bude zaokrouhlena v rámci jednotek haléřů - může být tedy odlišná od koncové ceny v internetovém obchodu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na kontrolu obsahu objednávky a v případě jakýchkoli změn v objednávce, jako například neaktuální prodejní ceny (změna kurzu, změna cen u dodavatele, chyby systému) či nedostupné množství zboží bude zákazník informován do 24 hodin od zadání objednávky. Prodávající je povinen informovat zákazníka o veškerých změnách.

3. Cenu za dodané zboží je zákazník povinen uhradit bezhotovostním převodem na účet společnosti ARKA SG, v hotovosti nebo dobírkou při přebírání zboží. V případě bezhotovostního převodu se cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti ARKA SG, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností ARKA SG nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností ARKA SG. Dokladem o platbě dobírkou je faktura, která se nachází uvnitř zásilky. Při platbě hotově je "podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozdějido 48 hodin. "

4. Cena za zboží je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu (faktura), který zákazníkovi vystaví společnost ARKA SG. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti ARKA SG podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, pokud nemá písemně sjednány platební podmínky individuální.

5. Společnost ARKA SG si vyhrazuje právo vyžadovat od zákazníka, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, který má neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti nebo měl takové závazky opakovaně v minulosti, platbu v hotovosti při dodání zboží. V případe, že zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost ARKA SGr právo dodat mu objednané zboží až po vyrovnaní veškerých závazků.

6. Bude-li zákazník nakupovat na firmu a v registraci uvede IČO, bude mu faktura vystavena s veškerými údaji dohledatelnými dle aktuálního čísla IČO. Neuvede-li zákazník při registraci IČO, bude hlavička faktury vytvořena jako Konečný spotřebitel. Požaduje-li zákazník bez IČO fakturu s jeho přesnými údaji, musí tuto skutečnost výslovně uvést v poznámce objednávky.

V.  Dodání zboží a dodací podmínky

1. Doprava zdarma po celé ČR při objednávce nad 2.500,-Kč bez DPH. V případě, že částka za zboží nepřesáhne 2.500 Kč bez DPH, bude společnost ARKA SG účtovat dopravné ve výši 99,-Kč s DPH při platbě na fakturu, případně +22,-Kč s DPH za dobírku. Osobní vyzvednutí na centrále společnosti je zdarma. Maloobchodní a firemní zákazníci s registrací a doručovací adresou Brno mají dopravné zdarma při objednávce nad 700,-Kč bez DPH. V případě volby Platba předfakturou - převod předem na účet vyčkejte na zaslání faktury do e-mailu. Zašleme co nejdříve, jakmile objednávku připravíme.

Zboží dodáváme a fakturujeme pouze zákazníkům na území ČR.

2. Pokud není mezi společností ARKA SG a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost ARKA SG expedovat objednané zboží nejpozději do 48 hodin (kromě svátků a dnů pracovního klidu) od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny do 12:00 hodin. V případě doručení objednávky po 12:00 hodině bude zboží expedováno do 72hodin (kromě svátků a dnů pracovního klidu) od počátku pracovní doby pracovního dne následujícího po přijetí objednávky.

3. Zákazník je povinen společnost ARKA SG neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost ARKA SG neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinností zákazníka podle tohoto článku. Odpovědnost za dodávané zboží přechází na kupujícího momentem jeho převzetí.

4. V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je zákazník oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit - prokazatelným způsobem doručit společnosti ARKA SG. V případě rozdílu v ceně zákazníkovi vzniká povinnost splatnosti podle nově vystavené faktury.

5.  Dodané zboží zůstává až do zaplacení všech vzniklých pohledávek z kupní smlouvy vlastnictvím prodávajícího.

VI. Reklamace a záruční doba

1. V případě, že je zákazník spotřebitelem, záruční podmínky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Záruční doba je 24 měsíců, a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Doklad o zakoupení zboží si proto pečlivě uschovejte. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy je kupující povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. V případě vyřízení reklamace zboží výměnou zboží, začíná dnem převzetí nového zboží běžet nová záruční doba.

2. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího práva z odpovědnosti za vadypouze v případě, že zboží zakoupené u prodávajícího vykazuje vady, na které se vztahuje záruka, a práva z odpovědnosti za vady byly uplatněny kupujícím v záruční době. Kupující nemá právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, pokud byl na tyto vady prodávajícím upozorněn, o těchto vadách věděl, nebo vady věci sám způsobil, nebo byly tyto vady způsobené obvyklým užíváním zboží.  Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za vady zboží, které kupující způsobil neodborným a nešetrným zacházení se zbožím, zanedbáním údržby zboží, mechanickým poškození zboží, neodbornou instalací nebo montáží zboží, nebo užíváním zboží za podmínek zcela nevyhovujících obvyklému užívání zboží, ač byl kupující prodávajícím o těchto skutečnostech řádně informován . 

3. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci zboží poskytnout prodávajícímu maximální součinnost. Reklamace je možné nahlásit e-mailem na objednavky@arkasg.cz nebo telefonicky na +420 543 210 715.

4. V případě, že kupující způsobí na zboží vady mechanickým poškozením, nevznikají mu práva z odpovědnosti za vady zboží.

5. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

VII. Zpracování osobních údajů

1. Kupující, pokud je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, čísla telefonu a e-mailovou adresu.

2. Kupující, pokud je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, IČ, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

3. Kupující dává souhlas prodávajícímu, jakožto správci osobních údajů kupujícího, ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů, zadaných při registraci do e-shopu prodávajícího, za účelem zaúčtování plateb za koupené zboží, správné distribuce zboží a ke komunikaci s kupujícím. Souhlas je udělen na dobu trvání registrace v e-shopu prodávajícího, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky mezi kupujícím a prodávajícím. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a prodávající tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem.

4. Poskytnuté informace umožní prodávajícímu uskutečnit potřebné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu kupujícího přes bankovní převod. Všechny údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru prodávajícího. Kupující může údaje podle aktuálního stavu změnit po přihlášení.

5. Kupující má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 zákona o Ochraně osobních údajů a má právo požadovat po prodávajícím nápravu nesprávného nakládání s jejich osobními údaji. Kupující udílí prodávajícímu výslovný souhlas s uložením jeho emailové adresy a adresy bydliště za účelem zasílání obchodních nabídek a příležitostí. Kupující je oprávněn odepřít souhlas se zasíláním těchto obchodních nabídek.

6. Prodávající neposkytuje údaje kupujícího třetím osobám s výjimkou nezbytných údajů poskytovaných bankám pro evidování a zaúčtování plateb a doručovacím službám pro dodání objednaného zboží. V těchto případech jsou nezbytné údaje poskytované jednorázově pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího.

7.V případě, že se kupující rozhodne svoji registraci v e-shopu prodávajícího zrušit, kontaktuje s tímto požadavkem prodávajícího prostřednictvím e-mailu na info@arkasg.cz Registrace kupujícího bude následně zrušena.  Registrovaný kupující může aktualizovat poskytnuté údaje v on-line režimu na webových stránkách e-shopu ihned po přihlášení.


QR kód

Naposledy navštívené

Žádné zboží

Menu